กระถินพิมาน

 

กระถินพิมาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia tomentosa Willd.

วงศ์  Leguminosae

สรรพคุณ ราก มีรสฝาดเฝื่อน แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้พิษงู

 

โดย ภก.ฐิติมา ทวีท้าว