การดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย

สื่อสุขศึกษาแพทย์แผนไทย : การดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฝึกประสบการณ์ รพ.พนา