การทับหม้อเกลือหลังคลอด

การทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอด จัดทำโดย นศ.แพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.มหิดล