ความรู้เบาหวานกับสมุนไพร นศ.มรภ.อุบลราชธานี

สื่อสุขศึกษา ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย ชั้นปี ที่ 4 มรภ.อุบลราชธานี ฝึกประสบการณ์ รพ.พนา ปี 2562