ค่ายอบรม DM,HT อ.พนา

ค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย DM,HT อำเภอพนา

วันที่ 21 กันยายน 2561 : 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

สำนักข่าว : Phana NEWS

*************************************************

               เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น.  นายปิติฤกษ์ อรอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จำนวน 150 คน โดยมี นางอรชร ปอแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล    เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และรับฟังการปรับเปลี่ยนสุขภาพ โดยมีทีมบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น สุขภาพด้านโภชนการ สุขภาพด้านการักษาช่องฟัน สุขภาพด้านการดูแลเท้า สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยวิทยากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนา   ทีมวิทยากรจาก สสอ.พนา และ รพ.สต.

นางอรชร ปอแก้ว หน.กลุ่มงานการพยาบาล กล่าวรายการต่อประธานฯ

ทพ.ปิตฤกษ์ อรอินทร์ ผู้บรรยายสุขภาพช่องฟันกับผู้ป่วยเบาหวานความดันฯ

 

 

ภาพบรรยายกาศการบรรยาย พิธีกรสุดสวย พี่กุ่งกิ้ง

ภาพบรรยายกาศการบรรยาย โดย นายแพทย์ อภิรัชต์ อ่อนรัฐ บรรยายความรู้ด้านสุขภาพกับโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง พร้อมพิธีกรสุดสวย พี่กุ่งกิ้ง

นางศิริวรรณ เที่ยงตรง และ นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สาธิตการดูแลสุขภาพเท้าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

นางชนม์ศิริ มั่นใจ นักโภชนาการ พร้อมคุณอัมพร สนใจ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ บรรยายความรู้ การเลือกรบประทานอาหาร พร้อมผู้รับฟ้งอย่างน่าสนใจ

 

ภก.เพ็ญพักตร์ ประสพดี บรรยายความรู้การใช้ยาในผู้ป่วย DM,HT

คุณบุษบา ทองโพธิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพ บรรยายการดูแลสุขภาพจิตใจ ของผู้ป่วย DM,HT

 

ทีมงานผู้จัดอบรมทีมงาน คลินิก NCD ,OPD,IPD ,PCU และทีมวิทยากร จาก สสอ.พนา และ รพ.สต อำเภอพนา

พิธีกร และทีมผู้จัดอบรม

 

ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญฯและมีประการณ์ พร้อมเตรียมบรรยาย

         ทั้งนี้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันดันโลหิตสูง ถือเป็นอีกโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพของอำเภอพนา ที่ยังมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและการไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย การจัดค่ายในวันนี้จึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ทีมงานอยากให้ผู้ป่วยทั้งกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เป็นโรคแล้วได้ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกหลักวิธีด้วยแนวคิด 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อดเหล้า บุหรี่ ชา กาแฟ และ ดูแลสุขภาพจิต

 

สำนักข่าว : Phana NEWS : ธานี สุขไชย 16.30 น.