งานผลิตและแปรรูปสมุนไพร

ผลิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 13.33 น.


ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาได้ผลิตยาจากสมุนไพรสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต(Good Manufacturing Practice :GMP)

ยาแผนโบราณ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้จากจากการเพาะปลูกภายในท้องถิ่นเป็นหลัก นอกจากการผลิตยาจากสมุนไพรแล้ว ยังได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอื่นๆ

เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนในการดูแลสุขภาพซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ ยาสมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอาง ในรายการผลิตกว่า 70 รายการ

ข่าวโดย :  นายธานี สุขไชย แพท์แผนไทยปฏิบัติการ