แถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2562

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

ร่วมจัดงาน “แถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2”

วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

**************

 

นายแพทย์อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา และ นายวุฒิพงษ์ สินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นตัวแทนของจังหวัดอำนาจเจริญ ในการ“แถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2” โดยมีความโดดเด่นในส่วนของผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร otop พื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และพัฒนาต่อยอดจนได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ

 

ในส่วนของโรงพยาบาลพนา นั้นมีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในส่วนของงานแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร “พนาพรรณ”ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนามาจากวัตถุดิบจากชุมชนอำนาจเจริญ ประชาชน ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ อาทิ พนายง โลชั่นขมิ้นชัน โลชั่นน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิ น้ำมันแหน่งหอม และผลิตภัฑ์เสริมอาหาร และความงามอีกมากมายหลายรายการ สร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดเรื่อยมา

 

 

ภาพข่าว เภสัชกรฐิตมา ทวีท้าว ข่าวโดย ธานี สุขไชย