นายกรัฐมนตรีเยี่ยมพนา

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานเมืองสมุนไพร จังหวัดอำนาจเจริญ

และศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา ตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทย เพิ่มมูลค่า เสริมเศรษฐกิจของประเทศ
เมื่อวันที่ 23 กรกรฏาคม 261 เวลา 11.45 น.

**********

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2561) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานเมืองสมุนไพร จังหวัดอำนาจเจริญ และศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการแพทย์แผนไทยและระบบยาแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมเศรษฐกิจของประเทศ
ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ คือ  ต้นทาง ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือน เกษตรอินทรีย์ รวมกลุ่มผู้ผลิตในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน กลางทาง ขยายแหล่งแปรรูปสมุนไพร เพิ่มคุณภาพและกำลังการผลิตโรงพยาบาลพนาให้ได้มาตรฐานจีเอ็มพี ปลายทาง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือนเช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาสัตว์ ขยายตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นแหล่งฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้ชุมชน สร้างรายได้ให้โรงพยาบาลอย่างครบวงจร

โดยศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี 2536 ใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.คลินิกบริการแพทย์แผนไทย คู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันที่แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้ป่วยในชุมชน ส่งเสริมการพึ่งตนเองและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ผู้รับบริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 29 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด 2.ผลิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในชื่อพนาพรรณคือ ยาสมุนไพร เครื่องสำอางและอาหาร ปัจจุบันผลิตได้กว่า 90 รายการ มูลค่าปีละกว่า 10 ล้านบาท เช่น ขมิ้นชันแคปซูล ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิแคปซูล โดยใช้วัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพสูงจากเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะปลูกกว่า 400 ราย ในจังหวัดอำนาจเจริญ และ3.งานวิชาการและการฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย เป็นแหล่งฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง และหลักสูตรระยะสั้น เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ประมาณ 72,000 – 84,000 บาทต่อปี และเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาแพทย์แผนไทย แหล่งศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจ และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายหมอพื้นบ้านอำเภอพนา ล่าสุดศูนย์แพทย์แผนไทยแห่งนี้ได้รับมาตรฐานการผลิตสมุนไพรระดับ WHO GMP ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพที่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

การดำเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 ภายใต้ประเด็นการปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมไทยเพื่อเศรษฐกิจ มุ่งเน้นพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ระดับเศรษฐกิจฐานรากจนถึงการส่งออก กำหนดสมุนไพร Product Champions 4 ชนิด ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน กระชายดำ และบัวบก 2.ปฏิรูประบบบริการการแพทย์แผนไทยให้สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างมีคุณภาพและพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ และ3.ปฏิรูประบบการศึกษาการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับแก่สหวิชาชีพและประชาชน

รวมทั้ง จัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กำหนดการพัฒนาเมืองสมุนไพรเป็นกลไกการทำงานระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร สร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของอาเซียน อยู่ระหว่างการดำเนินการเป็นเมืองสมุนไพร 13 จังหวัดใน 12 เขตสุขภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ 3.2 แสนล้านบาท และมูลค่าการใช้สมุนไพรในสถานบริการ 3,000 ล้านบาท มุ่งเน้นให้ประชาชนไทยรู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น

 

ภาพข่าว : ธานี สุขไชย 23/07/2561 เวลา 11.45 น.