ปฐมนิเทศน์ นศ.ปี 62

ปฐมนิเทศน์ นศ.ปี 62

นักศีกษาแพทย์แผนไทย จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รุ่นที่ 1

*************

เมื่อวันจันทร์ที่่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารปฏิบัติการแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา นำโดย ภก.เอกฤทธิ์ ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 คน ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย สาขา เภสัชกรรมไทย โโยฝึกประสบการร์วิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งการจ่ายยาสมุนไพรและการฝึกแปรรูป ผลิต และควบคุมคุณภาพการผลิต รวมถึงการฝึกทักษาการพัฒนาตำรบยาสมุนไพร

โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงแพทย์แผนไทย ธานี สุขไชย และอาจารย์นิเทศน์ ภก.ฐิติมา ทวีท้าว และ ภก.ทพิวัลยฺ์ โคดม ในการต้อนรับและชี้แจงแนวทางการฝึกประสบหารร์วิชาชีพแพทย์แผนไทย

 

ภาพข่าว โดย ธานี สุขไชย 05/11/2561