ปฐมนิเทศ นศ.ม.พะเยา ปี 2563

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. งานวิชาการและฝึกอบรม โดย นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ อาจารย์พี่เลี้ยงแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 จำนวน 3 คน โดยจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯเป็นระยะเวลา 4 เดือน

ข่าวโดย ธานี สุขไชย