ประชุม SP.TTM

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการสาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในกลุ่มโรงพยาบาลผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP

เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา  โรงพยาบาลพนา

******

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ (ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบริการฯสาขาแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน ในกลุ่มโรงพยาบาลผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP เขตสุขภาพที่ 10 ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  และติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยในเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัด คือ อุบลราชธานี มุกดาหาร ศรีษะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ      ทั้งในงานบริการแพทย์แผนไทย    คุณภาพมาตรฐาน และการผลิตแปรรูปสมุนไพรในเครือข่ายโดยมีหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในแต่ละจังหวัด ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนารระบบการให้บริการแพทย์แผนไทยในแต่ละจังหวัด     ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานแพทย์แผนไทย รวมถึง นพ.อมรธีร์ ศรีสะอาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และเป็นเจาของพื้นที่ในการจัดประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

ข่าว: ธานี สุขไชย : 26.04.2562