ผู้ว่าพาทึ่ง

ผู้ว่าพาทึ่ง ศูนย์แพทย์ฯ

*****

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ได้รับเกียรติจากรายการ เมดอินไทยแลนด์ ยกระดับกระชับสยาม ช่วงรายการผู้ว่าพาทึ่ง ได้ถ่ายทอดการให้บริการของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา จึงขอตัดช่วงของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ไว้เป็น

ข่าวโดย ธานี สุขไชย