เสนอผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย

นำเสนอผลงานเขตสุขภาพ 10

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557. ‏‎09.30 น.

******************************

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557. ‏‎09.30 น. นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลพนา ในระดับเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับเครือข่ายแพทย์แผนไทย ทั้ง 5 จังหวัด และร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 โดยเป็นตัวแทนของจัหงวัดอำนาจเจริญในการนำเสนองานแพทย์แผนไทย

การนำเสนอผลารดำเนินการพัฒนางานแพทย์แผนไทย ปี 2556 ของเขตที่ 10 :

นายธานี สุขไชย 12/10/2559 13.30.