พื้นที่ต้นแบบแผนไทยประเทศ ปี 2558

รพ.พนา ผ่านการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบระดับ เขตสุขภาพที่ 10 และ พื้นที่ต้นแบบระดับประเทศ 1 ใน 4 ปี 2558