มาตรฐานการฝึก นศ.

มาตรฐานการฝึก นศ  แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลพนาจังหวัดอำนาจเจริญ

**************

. หลักการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์

๑. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย ทั้ง ๔ด้าน คือ เวชกรรม เภสัชกรรม หัตถเวชกรรม ผดุงครรภ์ไทย

๒. การฝึกประสบการณ์ร่วมกับสหวิชาชีพ เช่น การ Round Ward,การออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมร่วมกับสหวิชาชีพ,การนำเสนอกรณีศึกษา,การ Consult ,การ                ตรวจ   และวางแผนการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกร่วมกับสหวิชาชีพ

๓. การศึกษาและเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านรวมทั้งกิจกรรมการเดินสำรวจสมุนไพร

๔. การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ของทางโรงพยาบาลและหน่วยงานของสาธารณสุข

. ผู้ประสานงานฝึกนักศึกษา

          ๑.นายธานี สุขไชย         แพทย์แผนไทยประยุกต์เบอร์โทรศัพท์ 045-463366 หรือ 087-9632977

. ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์

          ๑. ระยะเวลาตามกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละแห่ง

๒. ระยะเวลา ๔  สัปดาห์ต่อการฝึกนักศึกษา ๔-๖ คน

๓. ไม่รับฝึกนักศึกษาแพทย์แผนไทยซ้อนกับสถาบันต่างๆพร้อมกัน เพื่อคุณภาพการฝึกประสบการณ์

. สถานที่การฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทย

          ๑. โรงพยาบาลพนา (แห่งใหม่)

๒. ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา (โรงพยาบาลพนาแห่งเก่า)

๓. ชุมชนอำเภอพนา

 . สถานที่พักนักศึกฝึกประสบการณ์ บ้านพักศูนย์แพทย์แผนไทย แยกห้องชาย หญิงห้องละ 2 คน ** ไม่บังคับพัก

ประกอบพิจารณาการรับฝึก

 

 

 

 

โดย นายธานี สุขไชย