ยาแก้โรคเป็นหล่อย (ยาตั้งขับลมในเส้น)

ยาแก้โรคเป็นหล่อย (ยาตั้งขับลมในเส้น) การแพทย์พื้นบ้าน หมายถึง ลม 6 จำพวกซึ่งนำพาให้เกิดประดง (ความร้อน ลม)ที่เกิดจากลมเคลื่อนไหวไม่สะดวก ซึ่งมีสาเหตุมาจากจิตใจ กรรม(ความเชื่อทางศาสนา) อาหาร อุตุ ซึ่งประดงที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นคือชนิดที่ 6 คือ ลมจำพวกไม่เดินสะดวกในเส้นเอ็น (เส้นเอ็นเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายคงสภาพอยู่ได้) ทำให้เอ็นกระตุก เดินไม่ได้ นอนนิ่งอยู่กับที่ สามารถเดินได้บ้างหากรักษา หรือเป็นอัมพาต

ตำรับยาอ้างอิง พ่อพุทธา ตาบุดดา         ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านม่วงสวาสดิ์ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ศึกษา นายธานี สุขไชย           แพทย์แผนปฏิบัติการ รพ.พนา จ.อำนาจเจริญ