ย่านางแดง

 

ย่านางแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia strychnifolia Craib.

วงศ์  Leguminosae

สรรพคุณ รสฝาดขื่นเย็น แก้พิษ ถอนพิษยาเมา ถอนพิษและแก้พิษทั้งปวง ขับโลหิตและน้ำเหลือง

โดย ภก.ฐิติมา ทวีท้าว