รองผู้ว่าฯประชุมเมืองสมุนไพร

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวงเทพ เขมวิรันต์ รองผู้ว่าฯ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสขุจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ซึ่งในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขฯ โดยมี นพ.สสจ.อำนาจเจริญ นพ.ประภาส วีระพล และรักษาการรองนายแพทย์ สสจ. นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง เป็นผู้นำเสนอนำเรียนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆห้างร้านต่างๆเป็นต้น

ในการประชุมประชุมในครั้งนี้มีมติของคณะกรรมการคือให้กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป้าหมาย วิสัยทัศน์โครงการฯ รวมถึงผลที่ประชาชนจะได้รับในการจัดทำโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย