รับนิเทศ นศ ม.พะเยา

รับนิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.พะเยา

วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

******

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา แพทย์แผนไทย ธานี สุขไชย ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 4 ท่าน เพื่อติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ของนักศึกษา ทั้ง 2 รุ่น จำนวน 4 คน

นอกจากกิจกรรมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมรับฟังการนำเสนอกรณีศึกษาของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในรายวิชาเวชกรรมไทย

 

ข่าวโดย ธานี สุขไชย