รับนิเทศแหล่งฝึก

รับนิเทศน์แหล่งฝึก

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก

จังหวัดนนทบุรี

***************

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ทีมงานฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์แผนไทย รับนิเทศน์นักศึกษาแพทย์แผนไทย จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี โดยมีอาจารย์ศราวุฒิ แพะขุนทด และ อาจารย์เอกพล หมั่นพลศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ โดยมี นายธานี สุขไชย และ นส.ฐิติมา ทวีท้าว อาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกรับนิเทศน์และร่วมประชุมแนวทางการฝึกนักศึกษาในการนี้อาจารย์วิทยาลัยและพี่เลี้ยงแหล่งฝึกยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้มุมมองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาแพทย์แผนไทยและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

ขอขอบคุณอาจารย์นิเทศน์และอาจารย์ประจำแหล่งฝึกทุกๆท่าน

โดย : ธานี สุขไชย