นิเทศนักศึกษา มฟล./มรภ.อุบลฯ

เมื่อวันที่8 พฤษภาคม 2562 : เวลา 08.00 น.ศูนย์แพย์แผนไทยพนา นำโดย นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รับการนิเทศนักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 ท่าน เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามกำกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ของนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเยี่ยมชมกิจรรมการดำเนินงานแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติ อ.ปรีชา พึ่งโพธิ์ หัวหน้าคลนิกบริการแพทย์แผนไทย เป็นผู้บรรยาย

และเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคลินิกบริการแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยฯ

รับฟังการสรุปฐานฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทย นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราฏภัฏอุบลราชธานี จำนวน 2 คน โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงแพทย์แผนไทย ธานี สุขไชย เป็นผู้เข้ารับฟังการบรรยายในครั้งนี้

ข่าวโดย : phana