รับอาจารย์นิเทศนักศึกษา วทก.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นส.ฐิติมา ทวีท้าว เภสัชกรปฏิบัติการ และนายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.พนา ได้ต้อนรับอาจารย์นิเทศ วิทยาลัยทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี จำนวน 2 ท่าน เพื่อมานิเทศและรับฟังการนำเสนอกรณีศึกษา รวมถึงกิจกรรมการฝึกประสบการณ์แพทย์แผนไทย ภาคสนามฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลพนา จำนวน 3 คน

และในการนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมการผลิตสมุนไพร มาตรฐาน gmp ของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา รวมถึงกิจกรรมการให้บริการแพทย์แผนไทยด้วย

ภาพข่าว : ฐิติมา ข่าวโดย : ธานี