นักพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ฯรุ่นที่ 24

เมือวันที่ 2 พฤษภคม 2562 เวลา 13.30 น. เภสัชกรเอกฤทธิ์ ช่วงโชติ รองผู้บริหารศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 จำนวน 30 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานเรียนรู้กิจกรรมการพัฒนาเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ ต้นแบบแพทย์แผนไทยแห่งเมืองอำนาเจริญ ร่วมถึงรับฟังการบรรยายความรู้ด้านการดำเนินงานกิจกรรมแพทย์แผนไทยของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

และเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านโนนธาตุ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย