รับ นิเทศ วทก.2563

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 งานฝึกวิชาการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย นำโดยอาจารย์พิเศษฐิติมา ทวีท้าว ,อ.ทิพวัลย์ โคดม (เภสัชกรฝ่ายผลิต) และอาจารย์พี่เลี้ยง ธานี สุขไชยรับการนิเทศ ของอาจารย์วิทยาลัยการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก นนทบุรี มานิเทศนักศึกษาแพทย์แผนไทยฝึกประสบการณ์วิชชีพและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานแพทย์แผนไทย

ข่าวโดย ธานี สุขไชย