รับ ผตร.กสธ. เขตสุขภาพที่ 10

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง (นพ.สสจ.อำนาจเจริญ ),พญ.บุศนี มุจรินทร์ (รอง นพ.สสจ ฯ),นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ (รอง นพ.สสจฯ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา ,หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอพนา,หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.อำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนา ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และคณะ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกัญชาฯ และการดำเนินงานการพัฒนากัญชาสู่การใช้เพื่อรักษาและด้านเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ