งานวิชาการและฝึกอบรม

งานวิชาการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย

วิชาการและการฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เป็นแหล่งฝึกอบรบด้านแพทย์แผนไทย ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงการอบรมหลักสูตรนวดตัว 150 ชั่วโมง หลักสูตรนวดเท้า 60 ชั่วโมง และหลักสูตรอบรมระยะสั้นอื่นๆ นอกจากนี้ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนายังเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรด้านแพทย์แพทย์ไทยจากสถานศึกษาต่างๆ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านแพทย์แผนไทยแก่ผู้สนใจทั่วไป ได้ร่วมมือกับสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ การวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย และร่วมมือกัมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญในการพัฒนางานด้านแพทย์แผนไทยรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยในระดับปริญญาตรี

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายหมอพื้นบ้านอำเภอพนา เพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้ด้านหมอพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ และเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชน โดยเป็นที่ตั้งของพิพิธพันธ์วัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนอำเภอพนา ซึ่งได้รวบรวมเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันพื้นบ้านไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และจัดแสดงแก่ผู้สนใจทั่วไป ร่วมประเพณีประจำอำเภอ ท้องถิ่น และทำงานร่วมกับเครือข่าย ชมรมฮักแพงป่าอำนาจเจริญและ อพ.สธ.

อ้างอิงข้อมูล: นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.พนา