ศูนย์แพทย์ฯอบรม IC

ศูนย์แพทย์ฯอบรม Infection Control : IC

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา รพ.พนา

*****************************

สำนักงาน T NEWS

      บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสาธิตการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ ในการทำงานรวมถึงระบบการคัดแยกขยะ การใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในการทำงาน การล้างมือ เป็นต้น โดยวิทยากรคุณภาพนำทีมโดย คุณภริตพร  จันทะโชติ คุณจิรสุดา ยุวพรม พยาบาลวิชีพ รพ.พนา และ คุณอัมพร สนใจ มาเป็นผู้บรรยายสาธิตความรู้ด้านการป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 30 คน ซึ่งมีทั้งพนักงานหัตถเวชและพนักงานผลิต โดยได้รับความรู้และฝึกการปฏิบัติล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ รพ.พนา ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

 เจ้าหน้าที่ร่วมทำแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลัง การอบรม

ทดสอบการล้างมือที่สะอาด

คุณจิรสุดา ยุวพรม พยาบาลวิชาชีพผู้บรรยายเทคนิคป้องกันการติดเชื้อ

คุณอัมพร สนใจ นักกายภาพบำบัด สอนเทคนิคการปฏิบัติตัวในการยกของหนัก

 คุณภริตพร จันทะโชติ สอนเทคนิคการล้างมือ  7 ขั้นตอนที่ถูกหลักอนามัย เพื่อความสะอาด ปลอดภัยต่อตนเองและผู้ป่วย

สำนักงาน T NEWS : ธานี สุขไชย 16.45. น.