สมุนไพรต้านความดันโลหิตสูง

สื่อความรู้ เรื่อง สมุนไพรต้านความดันโลหิตสูง โดย นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์ รพ.พนา ปี 2562/1