ปราชญ์หมอพื้นบ้าน

ทำเนียบหมอพื้นบ้านอำเภอพนา

โดย ธานี สุขไชย