สาสุข’มหิดล อำนาจเจริญ

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์’ม.มหิดล ว.อำนาจเจริญ

รับฟังการบรรยาย “แพทย์แผนไทยกับระบบสาธารณสุข”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

***********นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา(รอง นพ.สสจ) ต้อนรับและบรรยายความรู้วิชาการในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และแพทย์ทางเลือกแกนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์’ม.มหิดล ว.อำนาจเจริญ จำนวน 41 ท่าน นำทีมโดย อาจารย์.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขฯ ม.มหิดล อำนาจเจริญ เพื่อให้ นศ.ได้เกิดกระบวนการคิด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในวิชาชีพต่อไปอีกทั้งยังมีการบรรยายในหัวข้อพิเศษในส่วนของการนวดเพื่อถนอมสายตา โดย พท.ธานี สุขไชย/พท.ศิริวรรณ เที่ยงตรง รวมถึงการบรรยายการทำลูกประคบสุมนไพร ประโยชน์การใช้ โดย นายจำปา พันธุอ่อน/ภก.ทิพวัลย์ โตดมเรียนรู้ทักษะการใช้ยาสมุนไพรควบคู่่กับการจ่ายยาแผนปัจจุบันเบื้องต้น โดย ภก.ฐิติมา ทวีท้าวรวมถุึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่ิ่งที่นักศึกษาได้รับและสิ่งที่นักศึกษาอยากเห็นอยากให้ศูนย์แพทย์พัฒนา โดยมี ภก.เอกฤทธิ์ ช่วงโชติ เป็นผู้ร่วมรับฟังและสรุปเนื้อหาของนักศึกษา

 

ข่าวโดย:ธานี สุขไชย /ภาพข่าว เอกฤทธิ์.