สุดยอดแพทย์แผนไทย ประเทศ

สุดยอดงานวิจัยโรงพยาบาลพนา โดย นายปรีชา พึ่งโพธฺ์ แพทย์แผนไทยชำนาญการ หัวหน้างานบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย “ผลของการฟื้นฟูสุขภาพตามโปรแกรมผสมผสานการแพทย์แผนไทยต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองในเขตอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ”ในระดับงานต่างๆอาทิ เวที ต้นแบบ สปสช หน่วยบริการต้นแบบแพทย์แผนไทย ระดับประเทศ ประจำปี 2562 กุรุงเทพฯ และผลงานดีเด่น R2R to value based haalthcare จังหวัดขอนแก่น

สุดยอดการศึกษาผลการฟื้นฟุแพทย์แผนไทย ปรีชา พึ่งโพธิ์ ผลของการฟื้นฟูสุขภาพตามโปรแกรมผสมผสานการแพทย์แผนไทยต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองในเขตอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ