เกี่ยวกับเรา

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา หรือ โรงพยาบาลพนาแห่งเก่า (ขนาด 10 เตียง) ถูกพัฒนาให้กลายเป้นหน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งแต่ก่อนมีเพียงการให้บริการนวดและประคบสมุนไพร ดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางปราชญ์ชุมชน ชาวบ้าน และหมอพื้นบ้านอำเภอพนา เป็นผู้บุกเบิกกิจกรรมด้านการแพทย์แผนไทย จนเมื่อปี 2536 โรงพยาบาลพนา ได้ขยายพื้นที่การให้บริการเป็นโรงพยาบาลพนา 30 เตียง ทำให้พื้นที่ไม่พอต่อการดำเนินการ จึงได้ย้ายหน่วยบริการไปอยู่เขตำบลพนา ใกล้กับ วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เป็นต้นมา ส่วนโรงพยาบาลพนาแห่งเก่านั้น ได้ถูกปรับปรุงต่อยอดเป็นหน่วยบริการแพทย์แผนไทยตั้งแต่นั้นเรื่อยมา

คลินิคบริการแพทย์แผนไทย  ให้บริการด้านคลินิกแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานทั้งการตรวจ ประเมิน วินิจฉัย บำบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยด้วยศษสตร์การแพทย์แผนไทย ครอบคลุม  4 ด้าน ได้แก่เวชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย และนวดไทย มีหน่วยให้บริการด้านแพทย์แผนไทยอยู่ 2 ส่วน       ได้แก่ 1) ที่ รพ.พนา ให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน(Complementary Medicine) ในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และ 2) ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ให้บริการแพทย์แผนไทยในลักษณะของการแพทย์ทางเลือก(Alternative Medicine)  ที่แผนกผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วยในชุมชนร่วมกับทีมหมอครอบครัว 

ผลิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาได้ผลิตยาจากสมุนไพรสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice :GMP) ยาแผนโบราณ

ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้จากจากการเพาะปลูกภายในท้องถิ่นเป็นหลัก นอกจากการผลิตยาจากสมุนไพรแล้ว ยังได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนในการดูแลสุขภาพซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ ยาสมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอาง ในรายการผลิตกว่า 70 รายการ

ผลิตภัณฑ์ “สมุนไพรพนา” เป็นผลิตภัณฑ์แต่เดิมใช้ชื่อว่า สมุนไพรพนา และได้รับการปรับเป็นแบนด์ “พนาพรรณ” เมื่อปี 2558 โดยได้รับความร่วมมือกับทาง อพ.สธ. ในการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สมุนไพรพนา จนเป็นที่โดดเด่นน่าใช้

วิชาการและการฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เป็นแหล่งฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงการอบรมหลักสูตรนวดตัว 150 ชั่วโมง หลักสูตรนวดเท้า 60 ชั่วโมงและหลักสูตรอบรมระยะสั้นอื่นๆ

นอกจากนี้ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนายังเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรด้านแพทย์แพทย์ไทยจากสถานศึกษาต่างๆและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านแพทย์แผนไทยแก่ผู้สนใจทั่วไป

Cr.by.Thanee Sukchai 11/08/2561 13.33