เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

ดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี 2536

มีกิจกรรมการดำเนินงาน  3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 1.ด้านคลินิกบริการ 2.ด้านการผลิตยาสมุนไพร และ  3. ด้านวิชการและฝึกอบรมคลินิคบริการแพทย์แผนไทย  ให้บริการด้านคลินิกแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐาน ครอบคลุม  4 ด้าน ได้แก่เวชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย และนวดไทย มีหน่วยให้บริการด้านแพทย์แผนไทยอยู่ 2 ส่วน       ได้แก่ 1) ที่ รพ.พนา ให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน(Complementary Medicine) ในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และ 2) ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ให้บริการแพทย์แผนไทยในลักษณะของการแพทย์ทางเลือก(Alternative Medicine)  ที่แผนกผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วยในชุมชนร่วมกับทีมหมอครอบครัวผลิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาได้ผลิตยาจากสมุนไพรสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice :GMP) ยาแผนโบราณ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้จากจากการเพาะปลูกภายในท้องถิ่นเป็นหลัก นอกจากการผลิตยาจากสมุนไพรแล้ว ยังได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนในการดูแลสุขภาพซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ ยาสมุนไพร อาหาร และเครื่องสำอาง ในรายการผลิตกว่า 70 รายการวิชาการและการฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เป็นแหล่งฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงการอบรมหลักสูตรนวดตัว150 ชั่วโมง หลักสูตรนวดเท้า 60 ชั่วโมงและหลักสูตรอบรมระยะสั้นอื่นๆ นอกจากนี้ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนายังเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรด้านแพทย์แพทย์ไทยจากสถานศึกษาต่างๆและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านแพทย์แผนไทยแก่ผู้สนใจทั่วไป

 

โดย ธานี สุขไชย 11/08/2561 13.33