รพ.พนา/อพ.สธ

รพ.พนา กับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Cr.by: Thanee Sukchai