เมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ

เมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ

(Herbal city of Amnatcharoen)

************************

บทสรุปผู้บริหาร เมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ 20 ก

จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ เช่น เกษตรจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญเป็นกรรมการและเลขานุการ  มีคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย ภก.เอกฤทธฺิ์ ช่วงโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์แผนไทยพนา จังหวัดอำนาจเจริญ