เยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพ HA Re-ac3

รพ.พนา เยี่ยมสำรวจรับรองคุณภาพ

HA Re-accreditation 3

***************

เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 งานแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนในการเยี่ยมสำรวจและรับรองงานคุณภาพของโรงพยาบาลพนาในหลายๆทีมงานของการเยี่ยม HA Re-accreditation 3 ซึ่งงานแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์โรงพยาบาลพนาที่ว่า “เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่ผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนไทย บริการเชิงรุกด้วยพลังชุมชนภายในปี 2561” โดยงานแพทย์แผนไทยมีพันธกิจ 1 ข้อคือการพัฒนางานแพทย์แผนไทยให้ได้มาตรฐานครบวงจร ซึ่งเน้นการทำงานทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านคลินิกบริการ ด้านการผลิตสมุนไพร ด้านวิชาการและฝึกอบรมแพทย์แผนไทย

ในการประเมินครั้งนี้งานแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการร่วมกับสหวิชาชีพในแผนกงานต่างๆในโรงพยาบาลพนา อาทิ OPD ,IPD,PCU,NCD อื่นๆเป็นต้น มีทั้งการรักษา ฟื้นฟูบำบัด การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

นายปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา(รอง นพ.สสจ.อำนาจเจริญ) ขอขอบคุณ ชื่นชม ทุกแรงกาย แรงใจ ทีม จนท.รพ.พนา ทุกคน ที่ช่วยกันฝ่าฟัน จนถึงวันนี้จน สำเร็จผ่านการประเมิน re -accreditation 3 ไปได้เยี่ยมจริงๆ

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของโรงพยาบาลพนาและเป็นกำลังใจ รวมถึงแสดงความยินดีกับองค์กรของเราคือ รพ.พนา ผ่านมาตรฐาน รับรองคุณภาพ HA Re-accreditation 3 ในครั้งนี้

ข่าวโดย : ธานี สุขไชย