แพทย์แผนไทยควบคู่กับการแพทย์แผนไทยปัจจุบัน

โครงการพัฒนาคุณภาพงานแพทย์แผนไทยควบคู่กับการแพทย์แผนไทยปัจจุบัน
(คลินิกผู้ป่วยนอกแพทย์แผนไทย)

งานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนาได้เริ่มดำเนินการด้านการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทย ได้พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยผสมผสานกับระบบการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลพนา เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการรักษา ลดปริมาณการใช้ยาแผนปัจจุบันและเป็นผู้นำด้านการแพทย์แผนไทย


สรุปกิจกรรมพัฒนาคุณภาพแพทย์แผนไทย
งานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนาได้พัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการแพทย์แผนไทย ทั้งงานบริการแพทย์แผนไทยและงานผลิตสมุนไพร ในส่วนของงานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการทั้งศูนย์แพทย์แผนไทยและโรงพยาบาลพนาแห่งใหม่ โดยพัฒนาร่วมกับสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการทางการแพทย์แผนไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทยและบุคลากรแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานแพทย์แผนไทยโดยมีหลักการพัฒนาระบบการให้บริการรักษาผู้ป่วยในแผนกต่างๆของโรงพยาบาลพนา ทั้งในส่วนของแผนกผู้ป่วยนอกได้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ โดยให้การบริการด้านการรักษา ฟื้นฟู บำบัด ส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับสหวิชาชีพ จากการดำเนินงานในระยะเวลาประมาณ ๖-๘ เดือนมานี้ โดยมีแพทย์แผนไทยประยุกต์และอาจารย์ศิริราชเข้าร่วมในการออกตรวจในแผนกผู้ป่วยนอกและในส่วนของแผนกผู้ป่วยใน IPD ได้มีเข้าร่วมตรวจ ประเมินรักษาผู้ป่วยในแผนก ทั้งการรักษาด้วยการจ่ายยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร การให้คำแนะนำ ร่วมกับแพทย์แผนไทยปัจจุบันในส่วนของแผนกผู้ป่วยหลังคลอดทางทีมงานแพทย์แผนไทยได้พัฒนาทั้งการให้สุขศึกษาหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด และยังได้มีการให้บริการฟื้นฟูมารดาหลังคลอดโดยการประคบสมุนไพรหลังจากการคลอดและให้คำแนะนำ และนัดฟื้นฟูมารดาหลังคลอดที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เพื่อการนวด ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ และให้คำแนะนำและอีกหนึ่งผลงานที่ร่วมพัฒนางานแพทย์แผนไทย คือ การพัฒนาเวชปฏิบัติแพทย์แผนไทยของบุคลากรแพทย์แผนไทยทั้ง จังหวังอำนาจเจริญ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยดังนั้นงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนาถือว่าได้เข้ามามีบทบาทในด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยร่วมกับสหวิชาชีพมากขึ้นและมีการให้บริการแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจรซึ่งมากคำว่า นวด ที่ทุกคนรู้จัก

ชื่อหน่วยงาน งานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ สมาชิ นาธานี สุขไชย และเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลพนา อาจารย์จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง
จากการพัฒนาเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมาระบบการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนาได้เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆร่วมกับสหวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสหวิชาชีพและประชาชนทั่วไปและถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ของโรงพยาบาลพนา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบทั้งในระดับเขต ๑๐และระดับประเทศทั้งในด้านคลินิกบริการ ด้านการผลิตสมุนไพร และด้านวิชาการอบรมด้านการแพทย์แผนไทย ในส่วนของภาพรวมของการให้บริการงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา ในแผนกผู้ป่วยต่างๆนั้นได้สรุปดังตารางข้างต้นนี้

           นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยประยุกต์