เสริมพลังเพื่อชุมชนสุขภาพดีฯ2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เปิดอบรมโครงการเสริมพลังเพื่อชุมชนสุขภาพดีวิถีแพทย์แผนไทย ปี 2562 โดยได้รับเกียรติเปิดโครงการโดย นายมณูญ เพิ่มพูน ผอ.รพ.สต.โพนเมือง ในการกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ โดยมีผู้เข้ารมจำนวน 50 คน ซึ่งเป็นแกนนำในการดูแลสุขภาพในเขตตำบลและกลุ่มญาติผู้ป่วยรวมถึงผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยในเขต อำเภอพนา

โดยการอบรมแบงเป็น 2 ช่วงเวลาคือภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเป็นการสอนเนื้อหาเกี่ยวการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการสอนความเข้าใจโรคหลอดเลือดสมอง โดยรับเกียรติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคือ นายนิรุตต์ พันธ์อ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และสอนวิชาการด้านการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง การประเมิน ADL รวมถึงการประเมิน การส่งต่อผู้ป่วย โดย นางพร้อมจิต พันธ์อ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ภาคบ่ายมีเนื้อวิชาการที่เน้นในการนำการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประยุกต์ผสมผสานกับการแพทย์แผนไทย ทั้งการนวด ประคบ อบ การบำบัดด้วยยาสมุนไพร เทคนิคการฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วย โดยวิทยากร รพ.พนา นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และ นส.อักษร จารุวงศ์ แพทย์แผนไทย รพ.สต.โพนเมือง และเนื้อการเทคนิคการใช้ยา ข้อควรระวังการใช้ยาและสมุนไพรในผุ้ป่วย โดย เภสัชกรฐิติมา ทวีท้าว

พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมระหว่างการสอนโดยนักศึกษาแพทย์แผนไทย มรภ.อุบลราชธานี และอาหารว่างและร่วมมรรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก และสามารถนำไปใช้กับการดูแลผู้ป่วยในชุมชนและเสริมพลังชุมชนได้ด้วย

ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.โพนเมือง เจ้าหน้า รพ.สต.โพนเมือง ทุกๆท่าน เจ้าหน้าที่ รพ.พนา นศ.มรภ.อุบลฯ,สานที่ห้องประชุม รพ.สต.โพนเมือง ผู้เข้าอบรม วิทยากรผู้มีประสบการณ์ทุกๆท่านมา ณ โอกาศนี้

กิจกรรมคลายหัวเราะ จาก ตลกนักศึกษา มรภ.อุบลราบฃชธานี ชั้นปีที่ 4
กิจกรรมระหว่างอบรม 2
กิจกรรมคลายเครียดระหว่างโครงการฯ
วิทยากรและพิธีกรโครงการฯ

ข่าวโดย ธานี สุขไชย 23.08.2562