พืชผักสมุนไพร ที่มีศักยภาพใช้ เป็นอาหาร ป้องกันโรค COVID-19

พืชผักสมุนไพร ที่มีศักยภาพใช้ เป็นอาหาร ป้องกันโรค COVID-19

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรฯ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข https://www.dtam.moph.go.th/images/hot-news_event/Herb-COVID-19.pdf

พืชผักสมุนไพร ที่มีศักยภาพใช้ เป็นอาหาร ป้องกันโรค COVID-19 ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรฯ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข