3.เสนางคนิคม

รายชื่อกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดอำนาจเจริญ

3.เสนางคนิคม

***************

 

 

 

อ้างอิง โดย นายวิสัิษฐ์ สิงห์ขันธ์ อัพข้อมูล นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติก

าร