6.หัวตะพาน

รายชื่อกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดอำนาจเจริญ

6.หัวตะพาน

***************

สอบถามข้อมูลอ้างอิงได้ที่ นายวิสัิษฐ์ สิงห์ขันธ์ ศูนย์แพทยืแผนไทยพนา

าร