7.พนา

รายชื่อกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

***************

 

 

 

อ้างอิง โดย นายวิสัิษฐ์ สิงห์ขันธ์ อัพข้อมูล นายธานี สุขไชย แพทย์แผนไทยปฏิบัติก

าร