7.พนา

รายชื่อกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

***************

สอบถามข้อมูลอ้างอิงได้ที่ นายวิสัิษฐ์ สิงห์ขันธ์ ศูนย์แพทยืแผนไทยพนา

าร