Herb-Drug interaction

Herb-Drug interaction

อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน

******

 

เรียบเรียงโดย

เภสัชกรหญิงฐิติมา  ทวีท้าว ,เภสัชกรหญิงทิพวัลย์  โคดม