History

ประวัติกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

*************

นับตั้งแต่การเริ่มต้นของ”ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา“หรือ โรงพยาบาลพนาแห่งเก่า (ขนาด 10 เตียง) ถูกพัฒนาให้กลายเป็นหน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งแต่ก่อนมีเพียงการให้บริการนวดและประคบสมุนไพร ดำเนินกิจกรรมร่วมกับทางปราชญ์ชุมชน ชาวบ้าน และหมอพื้นบ้านอำเภอพนา เป็นผู้บุกเบิกกิจกรรมด้านการแพทย์แผนไทย จนเมื่อปี 2536 โรงพยาบาลพนา ได้ขยายพื้นที่การให้บริการเป็นโรงพยาบาลพนา 30 เตียง ทำให้พื้นที่ไม่พอต่อการดำเนินการ จึงได้ย้ายหน่วยบริการไปอยู่เขตตำบลพนา ใกล้กับ วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เป็นต้นมา ส่วนโรงพยาบาลพนาแห่งเก่านั้น ได้ถูกปรับปรุงต่อยอดเป็นหน่วยบริการแพทย์แผนไทยตั้งแต่นั้นเรื่อยมา

โดยงานบริการแพทย์แผนไทย ให้บริการด้านคลินิกแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานทั้งการตรวจ ประเมิน วินิจฉัย บำบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ครอบคลุม  4 ด้าน ได้แก่เวชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย และนวดไทย มีหน่วยให้บริการด้านแพทย์แผนไทยอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ 1) ที่ รพ.พนา ให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน(Complementary Medicine) ในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และ 2) ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ให้บริการแพทย์แผนไทยในลักษณะของการแพทย์ทางเลือก(Alternative Medicine)  ที่แผนกผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยในชุมชนร่วมกับทีมหมอครอบครัว

งานผลิตและจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาได้ผลิตยาจากสมุนไพรสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงอีกทั้งจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice :GMP) รวมถึงการได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาผู้ป่วยมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร ซึ่งผลิตภัณฑ์ “สมุนไพรพนา” เป็นผลิตภัณฑ์แต่เดิมใช้ชื่อว่า สมุนไพรพนา และได้รับการปรับเป็นแบนด์ “พนาพรรณ” เมื่อปี 2558 โดยได้รับความร่วมมือกับทาง อพ.สธ. ในการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สมุนไพรพนา จนเป็นที่โดดเด่นน่าใช้

วิชาการและการฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา เป็นแหล่งฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงการอบรมหลักสูตรนวดตัว 150 ชั่วโมง หลักสูตรนวดเท้า 60 ชั่วโมงและหลักสูตรอบรมระยะสั้นอื่นๆ นอกจากนี้ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนายังเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรด้านแพทย์แพทย์ไทยจากสถานศึกษาต่างๆและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านแพทย์แผนไทยแก่ผู้สนใจทั่วไป

เรียบเรียง Cr.by:Thanee Sukchai