Nbt Ubon & Herbal City

สัมภาษณ์ประเด็น Herbal City

 นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา)

*********เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ประมาณ 14.00 น.  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (NBT UBON) มาถ่ายทำรายการสารคดี ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา สัมภาษณ์ถึงประเด็น Herbal City ความสำคัญและความพร้อมในการเป็นเมือง Herbal City  ว่ารัฐ ได้อะไร  ประชาชนได้อะไร รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างไร โดยสัมภาษณ์  นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา) ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งศูนย์แพทย์แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา เป็นอีกส่วนของการพัฒนาเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ ซึ่งมีการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และสร้างเศรษฐกิจในระดับชุมชน เช่นการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร อาทิ ไพล ขมิ้นชัน แหน่งหอม ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อมและอื่นๆอีกมากมาย ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยอำนาจเจริญเป็นหนึ่งใน 13 จังหวัดของประเทศในการพัฒนาต่อยอดเป็นเมืองสมุนไพร ซึ่งอำนาจเจริญนั้นมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นแรงสนับสนุนนโยบายและการขับเคลื่อนที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกจังหวัดทุกภาคส่วน

ภาพข่าว : Phana news/เอกฤทธิ์ ช่วงโชติ